vrijdag 3 juni 2011

Animations update

2D assignment: golf

2D assignment: animate using a musical piece
3D animation will follow soon...

Also, loads and loads of work!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen